. . AT| CZ | DE | EN | ES | GR | HU | IT | NL | PL | RO | RS | RU | SK
Print

Môžu mikrometrové èastice pozitívne ovplyvni tvorbu spermií?

M.Imhof

„Mužský faktor“ pri nesplnenej túžbe po dieati  

 

M.Imhof, Ch.Matthai, J.C.Huber    

 

Oddelenie pre endokrinológiu a lieèenie sterility, Univerzitná nemocnica Viedeò.

 

Pre telo sú potrebné isté významné substancie, aby došlo k správnemu vývoju dozrievania spermatozoidov. Medzi takéto substancie patria aminokyseliny, stopové prvky, vitamíny a vitamínom podobné látky. Práve tieto substancie boli predmetom pilotnej štúdie na viedenskej AKH Všeobecná nemocnica, kde sa vedci zamerali na terapeutické vplyvy týchto látok na kvalitu spermií.

 

Dramaticky redukovaná kvalita spermií.  

 

Kvalita ako aj kvantita mužského ejakulátu sú ovplyvòované mnohými faktormi. Rôzne problémy súvisiace so životným prostredím (škodliviny, ažké kovy, atï.), priažujúce faktory spôsobu života (ako napr. nikotín, alkohol, atï.) a zmenené životné podmienky (výrazný stres) problematizujú v súèasnosti vývoj semena ako aj pohyblivos, vzh¾ad a poèet spermií. Produkcia semena je ve¾mi komplikovaný a biologicky nákladný proces, ktorý trvá viac týždòov a je ve¾mi ¾ahko negatívne ovplyvnite¾ný. V procese dozrievania mužských pohlavných buniek potrebuje telo pri rôznych krokoch vývoja špeciálne pomocné látky.  

 

K týmto poèítame rôzne aminokyseliny, stopové prvky, vitamíny a látky podobné vitamínom. Len pomocou týchto špeciálnych, životne dôležitých substancií je daný optimálny predpoklad pre normálny a zdravý vznik spermií. V dôsledku urèitých životných okolností a nesprávneho spôsobu života môže rýchlo nasta nedostatok týchto substancií a postihnutý to zväèša nespozoruje. Z tohto dôvodu je neodmyslite¾ný pravidelný prísun týchto látok.    

 

Pod¾a aktuálneho vedeckého èlánku v odbornom èasopise „Enviromental Health Perspectives“ dokonca i zaaženie ozónovej vrstvy negatívne mení kvalitu semena.

Tieto faktory zrejme spôsobili, že väèšina vedeckých prác na túto tému v priemyselných krajinách hovorí už o dramatickom zhoršení kvality semena. Tieto stavy možno kompenzova len prostredníctvom vysokých medicínskych nákladov: pri závažných hormonálnych poruchách, varikokéle alebo závažných infekciách sú síce stanovené terapeutické možnosti, u prevažnej väèšiny pacientov sa však v koneènom dôsledku nimi nedosahuje dostatoèné zlepšenie kvality spermií. Obmedzená kvalita spermií sa spravidla kompenzuje prostredníctvom techník oplodnenia (umelé oplodnenie, oplodnenie in vitro alebo intracytoplazmatická injekcia spermií).  


Viedenský výskum s kombináciou látok:  

 

Mnohé jednotlivé látky dôležité pre dozrievanie spermií (napr. L-karnitín, L-Arginín, koenzým Q10 atï.) už boli opakovane vedecky skúmané a zisovala sa ich úèinnos pomocou dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií. V jednej pilotnej štúdii vo viedenskej AKH sa testovala kombinácia týchto mikroživín u pacientov so zníženým spermiogramom a s minimálne dvojroènou túžbou po dieati. Cie¾om bolo predovšetkým zisti, do akej miery je výhodnejšie kombinované podávanie oproti podávaniu jednotlivých látok. Preparát PROfertil® (LENUS Pharma Wien) sa podáva ako vyvážená diéta a obsahuje L-karnitín, L-Arginín, vitamín E, koenzým Q10, zinok, kyselinu listovú, selén a glutatión.

 

Rámec štúdie: Štúdiu doteraz ukonèilo 31 mužov v priemernom veku 36,8 roka, s dlhoroènou túžbou po dieati a minimálne 2 patologickými spermiogramami. Pacienti s azoospermiou, varikokélou a alebo rýchlo postupujúcou infekciou urogenitálneho traktu boli vylúèení. Pacienti užívali kombinovaný preparát celkom 3 mesiace, denne 2 kapsule. Po uplynutí 3 mesiacov sa vyplnil dotazník a urobil sa aj kontrolný spermiogram na overenie úèinnosti preparátu  

 

Jednoznaène zlepšenie parametrov kvality v priebežnom hodnotení:

Grafy na web

Priebežné hodnotenie preukázalo nárast hustoty spermií z 31 mill. ml na 52 mill. ml (nárast o 69,1 %), èo zodpovedá priemernému prírastku 21,3 milióna spermií na mililiter. Percentuálny poèet progresívne pohyblivých spermií stúpol v priemere z 8,6 % na 18,7 % (nárast o 117 %). Celková mobilita spermií kumulatívne vzrástla z 36 % na 52 % (nárast o 44,4 %). Poèet normálne tvarovaných spermiocytov mohol stúpnu z 33 % na 39 % (nárast o 20 %) a objem ejakulátu stúpol priemerne z 2,93 ml na 3,55 ml (nárast o 21,2 %).

 

Grafy na web

Je kombinované podávanie úèinnejšie ako podávanie jednotlivých Iátok?  

 

Po vyhodnotení výsledkov v polovici výskumného procesu mali 21 z 120 pacientov znovu normálne nálezy spermiogramu a vzniklo 14 tehotenstiev. Tieto výsledky dokazujú, že kombinácia vedecky osvedèených jednotlivých substancií spôsobuje jednoznaèné zlepšenie kvality semena, a tak sa potvrdzuje predpoklad, že užívanie ich kombinácie je efektívnejšie ako podávanie izolovaných substancií.

 

VÝSLEDOK  

 

Tieto výsledky otvárajú nové perspektívy terapeutického lieèenia „mužského faktoru“. Zvýšená kvalita spermiogramov znižuje medicínske náklady potrebné na lieèenie obmedzenej mužskej plodnosti, resp. môže v ideálnom prípade úplne vylúèi potrebu takejto lieèby. S oh¾adom na signifikantné a pozitívne výsledky tejto pilotnej štúdie, bude výskum rozšírený o potvrdení výsledkov v plánovanej randomizovanej, dvojito zaslepenej kontrolovanej štúdii.  

 

Prameò: Gyn Aktiv 2/2006